ZWiUK informuje

Polecany

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białych Błotach przypomina o usłudze odpłatnego napełniana basenów i oczek wodnych z sieci wodociągowej oraz informuje, że zakazane jest samodzielne korzystanie z hydrantów przeciwpożarowych.
Grozi to skażeniem wody pitnej w sieci wodociągowej, a pobieranie wody z hydrantów bez uiszczenia opłaty za zużytą wodę jest równoznaczne z kradzieżą.

Informacja dla mieszkańców gminy Białe Błota

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że bezumowne i samowolne korzystanie z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota przestało być „opłacalne”, bowiem:

Dnia 27 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy IX Wydział Karny w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez osobę X (mieszkańca naszej Gminy) przez co Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach (ZWiUK) poniósł stratę w wysokości ok.1000 zł.

Sąd Rejonowy w wyroku:

 • umorzył postępowanie karne wobec osoby X na okres próbny wynoszący 2 lata,
 • zasądził od osoby X na rzecz poszkodowanego tj. ZWiUK w Białych Błotach 2000 (dwóch tysięcy) złotych tytułem nawiązki,
 • zobowiązał osobę X do uiszczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia pieniężnego w wysokości 5000 (pięciu tysięcy) złotych,
 • zasądził od osoby X na rzecz Skarbu Państwa kwotę w wysokości 130 (sto trzydzieści) złotych tytułem kosztów postępowania.

Łącznie osoba X musi zapłacić kwotę w wysokości 7130 (siedem tysięcy sto trzydzieści) złotych.

…a można było zapłacić niecałe 1000

 

 

Małe Miasto Białe Błota

W dniach 26-30 czerwca 2023 r. braliśmy udział w projekcie Małe Miasto Białe Błota, którego głównym organizatorem jest Fundacja Teraz Wy z Bydgoszczy, a głównym współorganizatorem Fundacja BGK.

Przez cały tydzień 108 dzieci w wieku 8-12 lat uczyło się aż 18 zawodów. Dzieci za każde zajęcia zarabiały pieniądze w walucie Denara Bydgoskiego, codziennie płaciły podatki, płaciły za posiłki i wpłacały pieniądze do banku, w którym rosły one na lokacie.

Dzieci codziennie mogły wydawać Denary w Sklepie Kusiciela i kupować przekąski i przybory szkolne, a w ostatnim dniu projektu wydały wszystkie pieniądze na zabawki marzeń, w sklepie było ponad 600 zabawek takich jak LEGO, gry edukacyjne, eksperymenty i wyposażenie sportowe.

W ostatni dzień projektu dzieci głosowały na inwestycję, która powstanie z ich podatków w Białych Błotach. Dzieci wybrały plac zabaw, którego wyposażenie wykona Fundacja Teraz Wy.

Na naszym stanowisku uczyliśmy zawodu hydraulika.

Nasi pracownicy zaprezentowali dzieciom elementy sieci wodociągowej i opowiadali o tajnikach zawodu. Dzieci mogły samodzielnie skręcać zasuwy i kształtki żeliwne z rurociągami z tworzyw sztucznych, wykonywać nawiercenia na rurociągach, budować  elementy zestawu wodomierzowego oraz szukać „skarbów” w ziemi przy pomocy wykrywacza metali. Na koniec zaprezentowaliśmy samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji.

To była świetna zabawa!!

Link do filmu na YouTube

https://youtu.be/diU12s_ceDk

Informacja dla mieszkańców

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że w związku z włączeniem do eksploatacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Cielu, głównego źródła wody w gminie Białe Błota, następuje stopniowe przekierowanie wody do wszystkich miejscowości naszej gminy, w tym do miejscowości: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.

W związku z tym, zmiana kierunków zasilania całej sieci wodociągowej w gminie może wiązać się ze zrywaniem osadów naturalnie nagromadzonych na ścianach istniejących rurociągów. Dodatkowo podczas zwiększonych rozbiorów wody, mogą następować spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

Informujemy również, że procesy zrywania nagromadzonego osadu mogą wpłynąć na zmianę parametrów organoleptycznych wody (np. barwa, mętność) dostarczanej do odbiorców.

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA BRAK WODY – AWARIA!!!

W wyniku uszkodzenia zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Łochowo, ul. Porzeczkowa w dniu 12.07.2023 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody w całej ulicy.

Usuwanie awarii w trakcie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tel. Alarmowy 197-60

Informacja dla klientów ZWiUK

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że od dnia 17 lipca br. rozpocznie w domach klientów kontrolę wewnętrznej instalacji wodociągowej celem sprawdzenia jej trwałego rozłączenia od instalacji zasilanej z indywidualnego źródła (studnia, pompa hydroforowa) z gminną siecią wodociągową. Ponadto będzie sprawdzane prawidłowe funkcjonowanie zaworów antyskażeniowych, których montaż za wodomierzem jest obowiązkowy.

Brak trwałego rozłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (hydroforowej) i brak lub nieprawidłowe działanie zaworu antyskażeniowego skutkuje wtórnym zanieczyszczeniem wody w gminnej sieci wodociągowej.

INFORMACJA DOTCZĄCA REALIZACJI STRATEGICZNYCH INWESTYCJI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

Historia dzieje się na naszych oczach, a więc trochę historii:

Przypominamy, że w listopadzie 2018 r. Spółka otrzymała od Gminy dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie projektów budowlanych z zakresu zaopatrzenia mieszkańców wodę m.in. na:

 • Rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Cielu,
 • Rozbudowę ujęcia wody w Cielu wraz z wykonaniem 2 otworów studziennych,
 • Projekt wodociągowej sieci dosyłowej o długości ok 3,5 km z SUW w Cielu do Przyłęk,
 • Projekt ostatniego odcinka magistrali wodociągowej od Drzewiec do SUW w Łochowie.

Oraz z zakresu kanalizacji sanitarnej na projekty pn.:

 • Modernizacja obiektów głównej przepompowni ścieków w Białych Błotach wraz z mechanicznym oczyszczaniem ścieków,
 • Rozbiórka obiektów po wyłączonej z eksploatacji w 2006 roku oczyszczalni ścieków.

Podkreślamy, że bez projektów budowlanych i pozwoleń na budowę nie byłoby możliwości zrealizowania tak potrzebnych w Gminie inwestycji z zakresu wodno-kanalizacyjnego. Musieliśmy mieć też wiedzę, jak wysokie koszty będą potrzebne na ich realizację.

Z zakresu wodociągowego najważniejszą inwestycją było zapewnienie wody dla wszystkich mieszkańców. Wody, której źródłem jest zbiornik nr 138 – jeden z Głównych Zbiorników Wody Podziemnej w Polsce, a który znajduje się na terenie naszej Gminy.

Spółka w roku 2019, w sytuacji pogłębiającego się deficytu wody i pilnej potrzeby zapewnienia mieszkańcom dostępu do wody pitnej, została zmuszona do podjęcia starań o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację największej w dziejach Gminy Białe Błota inwestycji z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Podkreślamy, że starania ZWiUK zostały ze zrozumieniem przyjęte przez Wójta i Radę Gminy. Ponadto przez cały okres realizacji tych inwestycji Spółka otrzymywała wymierne wsparcie od Gminy.

W 2020 r. Spółka, z uwagi na brak możliwości skorzystania z bezzwrotnej dotacji podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwie umowy o dofinansowanie w ramach preferencyjnych pożyczek, są to:

 1. Umowa nr 1025/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 29 kwietnia 2020 r. na realizację projektu budowlanego pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota” – wartość pożyczki 13.281.932,00 zł,
 2. Umowa nr 1248/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 08 czerwca 2020 r. na realizację projektów budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota”– wartość pożyczki 6.035.329,00 zł.

Łączna wartość pożyczek z NFOŚiGW, to kwota 19.317.261 zł.

Wkład własny w wysokości 4,2 mln zł, wymagany przez NFOŚiGW, zapewniła Gmina Białe Błota.

Równolegle, ze środków, które otrzymała od Gminy, Spółka realizowała dwa zadania tj. zadanie pn.:

 1. Rozbudowa ujęcia wody w Cielu o dodatkowe dwie studnie wraz z ich uzbrojeniem i budowa przewodów wody surowej od nowo wybudowanych studni do SUW rozbudowywanej w ramach pożyczki – zadanie o wartości 1.380.327,11 zł,
 2. Budowa pompowni strefowej w Łochowie wraz z dwoma dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi wody – zadanie o wartości 3.178.718,98 zł. (realizacja jest w fazie końcowego rozruchu)

Łączny koszt zadań w ramach środków własnych, to kwota 4.559.046,09 zł.

Wszystkie 4 zadania, to koszt (wraz z niezbędnymi dokumentacjami), to kwota ok. 25,6 mln zł.

Jest to największa inwestycja wodociągowa w historii Gminy Białe Błota. Inwestycja, której realizacja natrafiła na trudny okres, bo pandemia covid-19, wojna na Ukrainie, braki materiałów na rynku oraz inflacja odbiły się na pierwotnych terminach jej zakończenia i na ostatecznych kosztach realizacji. Teraz nas czeka spłata odsetek, wg stopy procentowej, która „urosła” ze stopy 2% do WIBORU 3 M (ok. 7%) oraz rat kapitałowych, a wszyscy wiemy, że nie jest to prosta sprawa.

Dnia 21 czerwca uczestniczyliśmy w oficjalnym uruchomieniu stacji i ujęcia wody w Cielu.

 

Spółka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mieszkańcy naszej Gminy mogą cieszyć się tą Inwestycją.

Dziękujemy przede wszystkim Panu Wójtowi i Radzie Gminy za formalne i wymierne wsparcie na każdym etapie w realizacji wszystkich 4 zadań.

Dziękujemy Pani Poseł Ewie Kozaneckiej za wielotorową pomoc i wsparcie Spółki.

Dziękujemy Wykonawcom:

 • Przedsiębiorstwu Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy – głównemu wykonawcy SUW w Cielu,
 • Firmie Rollstick z Torunia – wykonawcy magistrali do Łochowa i sieci dosyłowej do Przyłęk,
 • Zakładowi Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych TOLWOD z Mogilna,
 • Firmie ENVI, która pełniła funkcję Nadzoru Inwestorskiego i Pomocy Technicznej,

oraz współpracującemu z nami geologowi Panu Jaromirowi Smietana.

Informacja dla mieszkańców

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że w związku z włączeniem do eksploatacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Cielu, głównego źródła wody w gminie Białe Błota, następuje stopniowe przekierowanie wody do wszystkich miejscowości naszej gminy, w tym do miejscowości: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.

W związku z tym, zmiana kierunków zasilania całej sieci wodociągowej w gminie może wiązać się ze zrywaniem osadów naturalnie nagromadzonych na ścianach istniejących rurociągów. Dodatkowo podczas zwiększonych rozbiorów wody, mogą następować spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

Informujemy również, że procesy zrywania nagromadzonego osadu mogą wpłynąć na zmianę parametrów organoleptycznych wody (np. barwa, mętność) dostarczanej do odbiorców. Podkreślamy, że zmiany te nie zagrażają zdrowiu człowieka, a woda spełnia wymagania Ministra Zdrowia, zawarte w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Spółka na bieżąco podejmuje działania mające na celu minimalizowanie ewentualnych niedogodności m.in. poprzez płukanie sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.