Informacja dla mieszkańców gminy Białe Błota

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że bezumowne i samowolne korzystanie z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota przestało być „opłacalne”, bowiem:

Dnia 27 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy IX Wydział Karny w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez osobę X (mieszkańca naszej Gminy) przez co Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach (ZWiUK) poniósł stratę w wysokości ok.1000 zł.

Sąd Rejonowy w wyroku:

 • umorzył postępowanie karne wobec osoby X na okres próbny wynoszący 2 lata,
 • zasądził od osoby X na rzecz poszkodowanego tj. ZWiUK w Białych Błotach 2000 (dwóch tysięcy) złotych tytułem nawiązki,
 • zobowiązał osobę X do uiszczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia pieniężnego w wysokości 5000 (pięciu tysięcy) złotych,
 • zasądził od osoby X na rzecz Skarbu Państwa kwotę w wysokości 130 (sto trzydzieści) złotych tytułem kosztów postępowania.

Łącznie osoba X musi zapłacić kwotę w wysokości 7130 (siedem tysięcy sto trzydzieści) złotych.

…a można było zapłacić niecałe 1000

 

 

Małe Miasto Białe Błota

W dniach 26-30 czerwca 2023 r. braliśmy udział w projekcie Małe Miasto Białe Błota, którego głównym organizatorem jest Fundacja Teraz Wy z Bydgoszczy, a głównym współorganizatorem Fundacja BGK.

Przez cały tydzień 108 dzieci w wieku 8-12 lat uczyło się aż 18 zawodów. Dzieci za każde zajęcia zarabiały pieniądze w walucie Denara Bydgoskiego, codziennie płaciły podatki, płaciły za posiłki i wpłacały pieniądze do banku, w którym rosły one na lokacie.

Dzieci codziennie mogły wydawać Denary w Sklepie Kusiciela i kupować przekąski i przybory szkolne, a w ostatnim dniu projektu wydały wszystkie pieniądze na zabawki marzeń, w sklepie było ponad 600 zabawek takich jak LEGO, gry edukacyjne, eksperymenty i wyposażenie sportowe.

W ostatni dzień projektu dzieci głosowały na inwestycję, która powstanie z ich podatków w Białych Błotach. Dzieci wybrały plac zabaw, którego wyposażenie wykona Fundacja Teraz Wy.

Na naszym stanowisku uczyliśmy zawodu hydraulika.

Nasi pracownicy zaprezentowali dzieciom elementy sieci wodociągowej i opowiadali o tajnikach zawodu. Dzieci mogły samodzielnie skręcać zasuwy i kształtki żeliwne z rurociągami z tworzyw sztucznych, wykonywać nawiercenia na rurociągach, budować  elementy zestawu wodomierzowego oraz szukać „skarbów” w ziemi przy pomocy wykrywacza metali. Na koniec zaprezentowaliśmy samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji.

To była świetna zabawa!!

Link do filmu na YouTube

https://youtu.be/diU12s_ceDk

Informacja dla mieszkańców

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że w związku z włączeniem do eksploatacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Cielu, głównego źródła wody w gminie Białe Błota, następuje stopniowe przekierowanie wody do wszystkich miejscowości naszej gminy, w tym do miejscowości: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.

W związku z tym, zmiana kierunków zasilania całej sieci wodociągowej w gminie może wiązać się ze zrywaniem osadów naturalnie nagromadzonych na ścianach istniejących rurociągów. Dodatkowo podczas zwiększonych rozbiorów wody, mogą następować spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

Informujemy również, że procesy zrywania nagromadzonego osadu mogą wpłynąć na zmianę parametrów organoleptycznych wody (np. barwa, mętność) dostarczanej do odbiorców.

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA BRAK WODY – AWARIA!!!

W wyniku uszkodzenia zasuwy na sieci wodociągowej w miejscowości Łochowo, ul. Porzeczkowa w dniu 12.07.2023 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody w całej ulicy.

Usuwanie awarii w trakcie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Tel. Alarmowy 197-60

Informacja dla klientów ZWiUK

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że od dnia 17 lipca br. rozpocznie w domach klientów kontrolę wewnętrznej instalacji wodociągowej celem sprawdzenia jej trwałego rozłączenia od instalacji zasilanej z indywidualnego źródła (studnia, pompa hydroforowa) z gminną siecią wodociągową. Ponadto będzie sprawdzane prawidłowe funkcjonowanie zaworów antyskażeniowych, których montaż za wodomierzem jest obowiązkowy.

Brak trwałego rozłączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (hydroforowej) i brak lub nieprawidłowe działanie zaworu antyskażeniowego skutkuje wtórnym zanieczyszczeniem wody w gminnej sieci wodociągowej.

INFORMACJA DOTCZĄCA REALIZACJI STRATEGICZNYCH INWESTYCJI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

Historia dzieje się na naszych oczach, a więc trochę historii:

Przypominamy, że w listopadzie 2018 r. Spółka otrzymała od Gminy dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie projektów budowlanych z zakresu zaopatrzenia mieszkańców wodę m.in. na:

 • Rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Cielu,
 • Rozbudowę ujęcia wody w Cielu wraz z wykonaniem 2 otworów studziennych,
 • Projekt wodociągowej sieci dosyłowej o długości ok 3,5 km z SUW w Cielu do Przyłęk,
 • Projekt ostatniego odcinka magistrali wodociągowej od Drzewiec do SUW w Łochowie.

Oraz z zakresu kanalizacji sanitarnej na projekty pn.:

 • Modernizacja obiektów głównej przepompowni ścieków w Białych Błotach wraz z mechanicznym oczyszczaniem ścieków,
 • Rozbiórka obiektów po wyłączonej z eksploatacji w 2006 roku oczyszczalni ścieków.

Podkreślamy, że bez projektów budowlanych i pozwoleń na budowę nie byłoby możliwości zrealizowania tak potrzebnych w Gminie inwestycji z zakresu wodno-kanalizacyjnego. Musieliśmy mieć też wiedzę, jak wysokie koszty będą potrzebne na ich realizację.

Z zakresu wodociągowego najważniejszą inwestycją było zapewnienie wody dla wszystkich mieszkańców. Wody, której źródłem jest zbiornik nr 138 – jeden z Głównych Zbiorników Wody Podziemnej w Polsce, a który znajduje się na terenie naszej Gminy.

Spółka w roku 2019, w sytuacji pogłębiającego się deficytu wody i pilnej potrzeby zapewnienia mieszkańcom dostępu do wody pitnej, została zmuszona do podjęcia starań o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację największej w dziejach Gminy Białe Błota inwestycji z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Podkreślamy, że starania ZWiUK zostały ze zrozumieniem przyjęte przez Wójta i Radę Gminy. Ponadto przez cały okres realizacji tych inwestycji Spółka otrzymywała wymierne wsparcie od Gminy.

W 2020 r. Spółka, z uwagi na brak możliwości skorzystania z bezzwrotnej dotacji podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwie umowy o dofinansowanie w ramach preferencyjnych pożyczek, są to:

 1. Umowa nr 1025/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 29 kwietnia 2020 r. na realizację projektu budowlanego pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota” – wartość pożyczki 13.281.932,00 zł,
 2. Umowa nr 1248/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 08 czerwca 2020 r. na realizację projektów budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota”– wartość pożyczki 6.035.329,00 zł.

Łączna wartość pożyczek z NFOŚiGW, to kwota 19.317.261 zł.

Wkład własny w wysokości 4,2 mln zł, wymagany przez NFOŚiGW, zapewniła Gmina Białe Błota.

Równolegle, ze środków, które otrzymała od Gminy, Spółka realizowała dwa zadania tj. zadanie pn.:

 1. Rozbudowa ujęcia wody w Cielu o dodatkowe dwie studnie wraz z ich uzbrojeniem i budowa przewodów wody surowej od nowo wybudowanych studni do SUW rozbudowywanej w ramach pożyczki – zadanie o wartości 1.380.327,11 zł,
 2. Budowa pompowni strefowej w Łochowie wraz z dwoma dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi wody – zadanie o wartości 3.178.718,98 zł. (realizacja jest w fazie końcowego rozruchu)

Łączny koszt zadań w ramach środków własnych, to kwota 4.559.046,09 zł.

Wszystkie 4 zadania, to koszt (wraz z niezbędnymi dokumentacjami), to kwota ok. 25,6 mln zł.

Jest to największa inwestycja wodociągowa w historii Gminy Białe Błota. Inwestycja, której realizacja natrafiła na trudny okres, bo pandemia covid-19, wojna na Ukrainie, braki materiałów na rynku oraz inflacja odbiły się na pierwotnych terminach jej zakończenia i na ostatecznych kosztach realizacji. Teraz nas czeka spłata odsetek, wg stopy procentowej, która „urosła” ze stopy 2% do WIBORU 3 M (ok. 7%) oraz rat kapitałowych, a wszyscy wiemy, że nie jest to prosta sprawa.

Dnia 21 czerwca uczestniczyliśmy w oficjalnym uruchomieniu stacji i ujęcia wody w Cielu.

 

Spółka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mieszkańcy naszej Gminy mogą cieszyć się tą Inwestycją.

Dziękujemy przede wszystkim Panu Wójtowi i Radzie Gminy za formalne i wymierne wsparcie na każdym etapie w realizacji wszystkich 4 zadań.

Dziękujemy Pani Poseł Ewie Kozaneckiej za wielotorową pomoc i wsparcie Spółki.

Dziękujemy Wykonawcom:

 • Przedsiębiorstwu Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy – głównemu wykonawcy SUW w Cielu,
 • Firmie Rollstick z Torunia – wykonawcy magistrali do Łochowa i sieci dosyłowej do Przyłęk,
 • Zakładowi Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych TOLWOD z Mogilna,
 • Firmie ENVI, która pełniła funkcję Nadzoru Inwestorskiego i Pomocy Technicznej,

oraz współpracującemu z nami geologowi Panu Jaromirowi Smietana.

Informacja dla mieszkańców

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje, że w związku z włączeniem do eksploatacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Cielu, głównego źródła wody w gminie Białe Błota, następuje stopniowe przekierowanie wody do wszystkich miejscowości naszej gminy, w tym do miejscowości: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.

W związku z tym, zmiana kierunków zasilania całej sieci wodociągowej w gminie może wiązać się ze zrywaniem osadów naturalnie nagromadzonych na ścianach istniejących rurociągów. Dodatkowo podczas zwiększonych rozbiorów wody, mogą następować spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

Informujemy również, że procesy zrywania nagromadzonego osadu mogą wpłynąć na zmianę parametrów organoleptycznych wody (np. barwa, mętność) dostarczanej do odbiorców. Podkreślamy, że zmiany te nie zagrażają zdrowiu człowieka, a woda spełnia wymagania Ministra Zdrowia, zawarte w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Spółka na bieżąco podejmuje działania mające na celu minimalizowanie ewentualnych niedogodności m.in. poprzez płukanie sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończenie realizacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, gmina Białe Błota”

W dniu 17 maja 2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu, gmina Białe Błota”. Podpisanie dokumentów odbiorowych odbyło się przy udziale przedstawicieli:

 • ZWiUK Sp. z o.o. w osobie Prezesa Spółki Pani Grażyny Mączko,
 • Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Częstochowie w osobie Pana Wiceprezesa Pana Kazimierza Mroczka,
 • ENVI KONSULTING s.c., Marek Gazda, Lucyna Stecuła z siedzibą w Brzegu
  w osobie Pana Arkadiusza Rojewskiego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przed podpisaniem dokumentów odbiorowych symbolicznie został wzniesiony toast wodą kranową dostarczaną ze zmodernizowanego obiektu stacji uzdatniania wody w Cielu.

Przypominamy, że w październiku 2022 r. odbył się odbiór głównych przewodów wodociągowych o łącznej długości ok. 8,5 km. Obecnie Spółka kończy zadanie związane z rozbudową samego ujęcia wody w Cielu (wykonane zostały nowe studnie głębinowe). Dodatkowo dzięki realizowanemu obecnie zadaniu polegającemu na budowie pompowni III stopnia w Łochowie najpóźniej do końca lipca br. woda z ujęcia w Cielu dostarczana będzie także mieszkańcom miejscowości: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.

Zadanie polegające na modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Cielu, stanowi najważniejszy element Inwestycji Strategicznych jakie od 2020 roku realizowane są na terenie gminy Białe Błota.

Inwestycje te możliwe były do wykonania dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka pozyskała  dofinansowanie w formie pożyczek w kwocie łącznej ok. 20 mln złotych, a wkład własny zapewniła Gmina Białe Błota.

Na zdjęciu od lewej:
Wiceprezes firmy ABT – Kazimierz Mroczka,
Prezes ZWiUK – Grażyna Mączko,
Kierownik budowy – Rafał Lubaszewski,
Kierownik robót branży elektrycznej – Łukasz Zakrzewski,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Arkadiusz Rojewski.

Zarządzenie

Informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa Spółki dzień 2 maja br. (wtorek) ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach.

Dyżury pracowników Pogotowia Wod.-Kan. tel. 197-60 odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

Za utrudnienia przepraszamy.