Taryfy za wodę i ścieki na 2015 rok

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) ogłasza, że z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie – w trybie art. 24 ust. 8 powołanej wyżej ustawy- taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat:

L.p.

Wyszczególnienie

Cena netto w PLN

Cena brutto w PLN

1.

Cena za dostarczoną wodę w m3

3,98

4,30

2.

Stawka opłaty abonamentowej za punkt poboru wody za 2 miesiące

6,50

7,02

3.

Cena za odprowadzone ścieki w m3

8,99

9,71

4.

Stawka opłaty abonamentowej za punkt odbioru ścieków za 2 miesiące

6,25

6,75

 

w podanych wyżej stawkach i cenach brutto, uwzględniono podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii