O eksploatacji przyłączy wod.-kan.

Obowiązki eksploatacyjne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Obowiązki eksploatacyjne odbiorcy usług

Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Odbiorca usług jest zobowiązany do wykonywania na swój koszt konserwacji i wszelkich napraw posiadanych przyłączy i instalacji.

Granica eksploatacji

Granica eksploatacji na połączeniach nieruchomości z siecią wod.-kan. określona jest w dokumentacji przyłączenia i w zawartej umowie.

Jeżeli przyłącze wodociągowe przekazano Spółce do eksploatacji, to (najczęściej) granicą eksploatacji jest zawór za wodomierzem głównym, lub miejsce przeznaczone na umieszczenie tego zaworu.

Jeżeli przyłącze kanalizacyjne przekazano Spółce do eksploatacji, to (najczęściej) granicą eksploatacji jest miejsce włączenia przewodu do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości gruntowej.

Miejsce dostarczania wody i odbioru ścieków

Miejscem dostarczania wody i miejscem odbioru ścieków (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego), oraz miejscem kontroli wykonywania obowiązków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest granica posiadania przez Spółkę sieci i przyłączy wod.-kan.

Jakość i ciśnienie wody, niezawodność jej dostarczania oraz niezawodność odbioru ścieków zależy nie tylko od sprawności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych posiadanych przez Spółkę, ale również od niezawodnego działania instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych posiadanych przez odbiorcę usług.

Czynności zabronione

Odbiorcy zabrania się:

 • dokonywania bez zgody Spółki zmian w instalacjach (sieci i przyłączach) należących do Spółki oraz jakichkolwiek innych czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego tych instalacji;
 • poboru wody z pominięciem wodomierza głównego lub odprowadzania ścieków z pominięciem urządzenia pomiarowego;
 • demontowania i przemieszczania wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego, uszkadzania i zakłócania jego funkcjonowania;
 • zrywania plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • dokonywania na przyłączach innych działań niż zamykanie lub otwieranie zaworu głównego w sytuacjach uzasadnionych;
 • wykorzystywania sieci wodociągowej bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

Informacje i uwagi

 • Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 • Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – Odbiorca usług.
 • Wodomierz główny jest własnością dostawcy wody, a urządzenie pomiarowe jest własnością dostawcy ścieków.
 • W przypadku uszkodzenia mechanicznego wodomierza głównego (powstałego np. w wyniku nie zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych) kosztami wymiany i naprawy wodomierza obciążany jest Odbiorca wody.
 • O wielkości (średnicy nominalnej) zamontowanego wodomierza decyduje Spółka przyjmując za kryterium doboru rzeczywistą wartość zużycia i charakterystykę poboru wody.
 • Wodomierze poza wodomierzem głównym (tzw. wodomierze – podliczniki) są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizację wykonuje na własny koszt posiadacz instalacji.

Zalecenia eksploatacyjne

Przypominamy, że:

 • wodomierze podlegają okresowej legalizacji i są pod nadzorem Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb, ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw,
 • wodomierza nie wolno demontować lub samowolnie przemieszczać – na łącznikach wodomierzowych (śrubunkach) mocujących wodomierz zakładane są plomby zabezpieczające Spółki, których uszkodzenie zagrożone jest wysoką karą pieniężną,
 • odbiorca wody winien konserwować, zabezpieczyć przed zalaniem oraz utrzymywać w czystości i porządku studzienkę wodomierzową lub pomieszczenie, w którym zamontowany jest wodomierz oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • wodomierz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, zalaniem lub zaborem,
 • należy zabezpieczyć przyłącza, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz pomieszczenie wodomierzowe przed okresem zimowym, w sposób gwarantujący ich ochronę przed zamarznięciem,
 • należy umożliwić swobodny i bezpieczny dostęp do wodomierza pracownikom Spółki.

Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza Odbiorca winien w obecności monterów Spółki sprawdzić, czy:

 • na łącznikach wodomierzowych (śrubunkach) mocujących wodomierz zostały założone plomby Spółki,
 • wodomierz ma nałożoną cechę legalizacyjną (plombę) Urzędu Miar,
 • właściwie odczytano i zapisano w protokole wskazanie wodomierza.

Należy również potwierdzić podpisem na protokole z wymiany bądź poleceniu monterskim wykonanie prac.

Więcej informacji można znaleźć w zawartej z Odbiorcą umowie.