Dofinansowanie na zakup specjalistycznego pojazdu

W dniu 04.07.2022 r. podczas spotkania z Urzędzie Gminy Białe Błota
Pani Ewa Kozanecka Poseł na Sejm RP przekazała Wójtowi Gminy, z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych II Edycji, promesę w wysokości
5 mln zł na budowę kanalizacji na terenie gminy Białe Błota.
Ponadto Pani Poseł przekazała, również na ręce Pana Wójta, Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 1.820.400 zł z przeznaczeniem dla Gminy Białe Błota na dofinasowanie zakupu specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach.

Umowa o roboty budowalne na uzbrojenie otworów studziennych nr 5 i nr 6 w miejscowości Ciele

W dniu 26 maja 2022 r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach a firmą Zakład Badań Geologicznych i Wierceń Studziennych „TOLWOD” Antoni Zalewa z siedzibą w Mogilnie została podpisana „Umowa o roboty budowalne na uzbrojenie otworów studziennych nr 5 i nr 6 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota”.

Inwestycja wchodzi w zakres zadania strategicznego pn. „Budowa przewodów wody surowej łączących otwory studzienne nr 5 i 6 z istniejącymi przewodami zasilającymi SUW w Cielu”, które to stanowi część składową przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Białe Błota”.

Umowę ze strony Spółki podpisała Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK.

Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych Spółki.

Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota – Część 2 i 3

W dniu 17 stycznia 2022 pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych
sp. z o.o.
z siedzibą w Białych Błotach a ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O. z siedzibą
w Toruniu została podpisana umowa na budowę magistrali wodociągowej w miejscowościach Ciele i Przyłęki. Inwestycja stanowi drugą i trzecią z trzech części związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota”. Umowę podpisali:
 Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pan Arkadiusz Chojecki Prezes Zarządu ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O.

Inwestycja finansowana będzie z preferencyjnej pożyczki zgodnie z umową nr 1248/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 08.06.2020 r., którą ZWiUK pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu”.

Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota – Część 1

W dniu 24 września pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach a ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O. z siedziba w Toruniu została podpisana umowa na budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Łochowo. Inwestycja stanowi pierwszą z trzech części związanej z realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota”. Umowę podpisali: Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pan Arkadiusz Chojecki Prezes Zarządu ROLLSTICK TORUŃ SP. Z O.O.

Inwestycja finansowana będzie z preferencyjnej pożyczki zgodnie z umową nr 1248/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 08.06.2020 r., którą ZWiUK pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu”.

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ciele

W dniu 03 sierpnia pomiędzy Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Białych Błotach, a Przedsiębiorstwem Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o. z Częstochowy została podpisana umowa na realizację pierwszego z czterech zadań największej w historii gminy Białe Błota inwestycji wodociągowej – na zadanie pt. „ Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ciele, gmina Białe Błota”. Umowę podpisały: Pani Grażyna Mączko – Prezes Zarządu ZWiUK i Pani Olga Nocoń Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: Pani Ewa Kozanecka – Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Fundator – Wójt Gminy Białe Błota, Radni Gminy Białe Błota w osobach: Pan Henryk Sykut – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota, Pani Anna Banaszek –Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota oraz Pani Ilona Nowakowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu Rady Gminy Białe Błota, członkowie Rady Nadzorczej ZWiUK,  przedstawiciele firmy ENVI Konsulting – firmy pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Pomocy Technicznej oraz przedstawiciele Działu Technicznego ZWiUK.

Inwestycja finansowana będzie z preferencyjnej pożyczki zgodnie z umową nr 1025/2020/Wn-02/NZ-UR-LZ/P z dnia 29.04.2020 r., którą ZWiUK pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu”.

Przekazanie Placu Budowy nastąpi w najbliższy poniedziałek tj. 9 sierpnia br.

Stacja po realizacji będzie posiadała wydajność 8.000 m3/d i będzie mogła zasilać w wodę wszystkie miejscowości naszej gminy, w tym: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice.

 

Podpisanie umowy na nadzór inwestorski

W dniu 17.05.2021r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o. przy ul. Betonowej 1B w Białych Błotach została podpisana umowa z ENVI KONSULTING s.c. Marek Gazda, Lucyna Stecuła z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Brzechwy 3, na kwotę netto 766 000,00 PLN na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji „Pomocy technicznej i nadzór inwestorski”.

Kontrakt obejmuje nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu w ramach zadań, na które ZWiUK pozyskał dofinansowanie w ramach pożyczki z NFOŚiGW:

 1. Modernizacja i rozbudowa  stacji uzdatniania wody SUW w Cielu, gmina Białe Błota,
 2. Budowa głównych przewodów wodociągowych

oraz dla zadań realizowanych ze środków własnych:

 1. Rozbudowa ujęcia wody w Cielu do wydajności 550 m3/h wraz z wykonaniem dwóch studni głębinowych (nr 5 i nr 6),
 2. Budowa pompowni III stopnia wraz z dwoma dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi w Łochowie.

Kontrakt obejmuje 36 m-cy – do 17 maja 2024 r. (12 m-cy po zakończeniu robót, które planowane jest na dzień 31 maja 2023 r.).

Informacja

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach (ZWiUK)

Informuje, iż w dniu  08 czerwca 2020 r. po ponad półrocznych negocjacjach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Prezes Zarządu Spółki – Grażyna Mączko, podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę wartości 6,84 mln. zł (netto). Kwota ta będzie przeznaczona na wykonanie trzech odcinków magistrali wodociągowej z SUW w Cielu do Łochowa (zad. I, Va i V) o łącznej długości ok. 5 km oraz wodociągowej sieci dosyłowej do Przyłęk o długości ok. 3,5 km.

Przypominamy, że jest to druga umowa na dofinansowanie w formie pożyczki jaką
z NFOŚiGW w imieniu Spółki podpisała Pani Prezes – Grażyna Mączko.
Łącznie ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach pozyskał z NFOŚiGW dwie pożyczki na łączną kwotę 18.84 mln zł (netto). Kwota ta w całości będzie przeznaczona na realizację największej w historii gminy Białe Błota inwestycji wodociągowej tj. na modernizację i rozbudowę stacji wodociągowej w Cielu oraz budowę ww. głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy.

Spółka informuje, że pożyczka będzie spłacana od czerwca 2023r., po wykonaniu
i oddaniu całej inwestycji do eksploatacji, do 2035r. Ponadto 30% jej wartości, po uzyskaniu zadeklarowanego efektu ekologicznego i po wykonaniu zakresu rzeczowego, będzie mogło być umorzone.

Czytaj dalej

Zapewnimy wodę wszystkim mieszkańcom

Za 2 lata powinny się skończyć problemy z brakiem wody w gminie Białe Błota, gdyż wkrótce rozpocz­nie się największa w historii gminy inwestycja wodociągowa, którą białobłocki Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych przygotowy­wał od sierpnia 2018 roku.

To inwestycja na kilkadziesiąt lat

Wywiad z Grażyną Mączko – pre­zes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach nt. największych inwestycji wodo­ciągowych w historii gminy Białe Błota przeprowadził Krzysztof Popczyński.

Czytaj dalej

Informacja

Za 2 lata skończy się problem z brakiem wody w gminie Białe Błota, gdyż w bieżącym roku rozpocznie się największa w historii gminy inwestycja wodociągowa, którą ZWiUK przygotowywał od sierpnia 2018 roku.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach (ZWiUK) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2020 r. po zakończonych negocjacjach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Prezes Zarządu Spółki – Grażyna Mączko, w obecności Wójta Gminy – Dariusza Fundatora, Przewodniczącego Rady Gminy – Jacka Grzywacza oraz z-cy Wójta – Jarosława Gołębiewskiego, podpisała umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę wartości 12 mln. zł (netto). Kwota ta będzie przeznaczona na realizację modernizacji i rozbudowy stacji wodociągowej w Cielu.

Będzie to największa w historii gminy inwestycja wodociągowa, której efektem będzie zapewnienie wody w wymaganej jakości, ilości i pod wymaganym ciśnieniem dla każdego mieszkańca gminy.

Zakres robót obejmuje:

 1. Modernizację i rozbudowę hali filtrów, w tym:
 • rozbudowę hali filtrów (zwiększenie powierzchni filtracji),
 • demontaż istniejących filtrów o DN 1800 mm wraz z armaturą
  i pompownią II stopnia,
 • montaż dodatkowych 7 filtrów o DN 2400 mm oraz wykorzystanie 5 szt. istniejących,
 • wymianę złóż filtracyjnych w starych filtrach i zasyp złóż w filtrach nowych,
 • montaż orurowana i armatury z napędami stanowiących wyposażenie filtrów,
 • montaż suwnicy,
 • montaż 12 szt. aeratorów,
 • ogrzewanie obiektu,
 • wentylację mechaniczną.
 1. Budowę pompowni II stopnia, w tym:
 • montaż 6 pomp poziomych wraz z armaturą sterującą,
 • montaż 2 pomp do wód popłucznych,
 • montaż zbiornika hydroforowego DN 1800 mm wraz ze sprężarką,
 • montaż 2 dmuchaw powietrza do aeratorów,
 • montaż rozdzielni elektrycznej,
 • montaż osuszaczy powietrza,
 • ogrzewanie obiektu,
 • wentylację mechaniczną.
 1. Modernizację istniejącego budynku obsługi, w tym:
  • montaż nowego agregatu prądotwórczego mocy 90 kW,
  • rozbiórkę starej kotłowni i instalacji ogrzewania,
  • budowę nowej kotłowni na gaz ziemny,
  • centralną dyspozytornię SUW,
  • pomieszczenie z paczkowarką wody,
  • chlorownię automatyczną,
  • zaplecze socjalne dla obsług stacji.
 2. Budowę nowych, dodatkowych zbiorników wody czystej o pojemności 500 m3 każdy.
 3. Likwidację i demontaż starych odstojników wód popłucznych.
 4. Budowę nowych zbiorników wód popłucznych wraz z przepompownią
  i kanałem zrzutowym do rowu melioracyjnego.
 5. Budowę kanalizacji wód opadowych i roztopowych.
 6. Budowę sieci technologicznych na terenie stacji.
 7. Modernizację i budowę systemu energetycznego stacji.
 8. Budowę sieci i przyłącza gazowego.

Natomiast ze środków budżetu gminy, które Spółka otrzymała dzięki Radzie Gminy, zabezpieczając wymagany przez NFOŚiGW tzw. wkład własny wykonana będzie rozbudowa ujęcia obejmująca:

 • wykonanie dodatkowych dwóch studni głębinowych (nr 5 i nr 6) o głębokości
  100 m,
 • wykonanie obudów dwóch studni,
 • wykonanie przewodów wody surowej z obu studni do stacji,

oraz projekty geologiczne i budowlane na powyższy zakres.

Spółka informuje, że pożyczka będzie spłacana do 2035 roku po wykonaniu i oddaniu inwestycji do eksploatacji, a jej 30% (po uzyskaniu zadeklarowanego efektu ekologicznego i po wykonaniu zakresu rzeczowego) będzie mogło być umorzone.

Ponadto ZWiUK informuje, że kolejny wniosek Spółki na dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 6,84 mln zł (netto) na wykonanie trzech odcinków magistrali wodociągowej z SUW w Cielu do Łochowa (zad. I, Va i V) oraz wodociągowej sieci dosyłowej do Przyłęk o łącznej długości 8,5 km otrzymał akceptację Zarządu i Rady Nadzorczej NFOŚiGW.
Po podpisaniu tej umowy oraz o szczegółach inwestycji Spółka poinformuje w stosownym czasie.