Zapytanie ofertowe 30.10.2017

Część 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zakład Wodociągów i usług komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na:

część 1 budowę sieci wodociągowej w ulicy Jachtowej i Jabłoniowej w m. Łochowo

Część 2, 3, 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Białe Błota w ulicach:

– część 2 Szumiących Traw w m. Zielonka

– część 3 Bratkowa, Lipowa, Konwaliowa w m. Łochowo

– część 4 Malinowa w m. Łochowo

dokonała wyboru oferty firmy Z.U.H. „TERMIKO” ZAKŁAD INSTALACJI CO. WOD-KAN I GAZ ze Żnina

Białe Błota 30.10.2017r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Białe Błota.

ZWiUK Spółka z o.o. w Białych Błotach, zaprasza do złożenia oferty na wybudowanie następujących sieci wodociągowych:

L.p.

Miejscowość

Ulica

Średnica [Ø]

Długość [m]

1

Łochowo

Jachtowa, Jabłoniowa

90

170

2

Zielonka

Szumiących Traw

110

300

3

Łochowo

Bratkowa, Lipowa, Konwaliowa

110

200

4

Łochowo

Malinowa

90

170

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W ramach realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany:

– wystąpić do Urzędu Gminy Białe Błota z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych,

– wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

– wybudować sieci wodociągowe w w/w ulicach zgodnie z załączoną dokumentacją,

– przedstawić protokoły z przeprowadzonych prób szczelności instalacji oraz odbioru końcowego technicznego sieci wodociągowych,

– wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

– zlecić badanie wody i przekazać zamawiającemu sprawozdanie z badań wody z pozytywnymi wynikami,

– przedstawić atesty materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do skompletowania dokumentacji niezbędnej do złożenia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Termin wykonania: 20.12.2017r.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany dostarczyć:

1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2) Potwierdzenie (np. w formie referencji) wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na wykonaniu min. 200 m sieci wodociągowej o średnicy min. 90 mm w ramach jednego zadania.

Ewentualne dalsze informacje w powyższej sprawie, można uzyskać od p. Krzysztof Kraszkiewicz tel. 533 900 588

Oferty zawierające ceny poszczególnych zadań wg powyższej tabeli, jak również sumaryczną kwotę netto prosimy składać na adres mailowy g.wojtysiak@zwiuk.pl w terminie do dnia 07.11.2017r.

Zielonka – Szumiących Traw
Łochowo – Bratkowa, Lipowa, Konwaliowa
Łochowo – Jachtowa Jabłoniowa
Łochowo – Malinowa