Płatności

Wpłaty i windykacja należności

Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego (odczytowego wodomierzy), najczęściej co dwa miesiące.
Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą (listem zwykłym), doręczana przez pracownika Spółki lub wysyłana pocztą elektroniczną (e-mail).

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który dla wszystkich odbiorców jest jednakowy. Termin płatności wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury.
Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

Uwaga!

Od 01 stycznia 2019 roku każdy odbiorca naszych usług posiada indywidualny numer konta bankowego, który znajduje się na fakturze.

Dla pozostałych płatności należy użyć jednego z poniższych numerów rachunków bankowych:

 • Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  Oddział Białe Błota
  nr 26 8142 1020 0002 1571 2000 0001
 • Bank Spółdzielczy w Kcyni
  Oddział Białe Błota
  nr 53 8166 0009 2005 0003 0847 0001

Biuro Obsługi Klienta czynne w godzinach:

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 7:00-15:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: NIECZYNNE

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Działu Obsługi Klienta tel. 52/323-69-15.

Postępowanie windykacyjne

Windykacja – dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do zapłaty.

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
Zwłoka w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.

W przypadku braku zapłaty Spółka wysyła do Odbiorcy wezwanie do zapłaty w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania).

W razie nie wpłacenia należności w podanym wyżej, terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie klienta kosztami egzekucji.

Ponadto w ramach określonej prawem procedury Spółka ma prawo odciąć dopływ wody do nieruchomości odbiorcy. Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika. Spółka może też rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków.

W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela Dział Windykacji, tel. 52/323-69-21.

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Spółka zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Adresy zastępczych punktów poboru wody podane są na stronie Zastępcze punkty poboru wody.

Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia, oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i wznowieniem świadczenia usługi.

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z innych powodów

Ustawa* „O zbiorowym zaopatrzeniu …” przewiduje możliwość odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeże

 • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
 • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

W tych przypadkach Spółka nie udostępnia Odbiorcy zastępczego punktu poboru wody.

Wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków może nastąpić też w przypadku:

 • działania siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej;
 • niezawinionej przez Spółkę awarii sieci;
 • braku wody na ujęciu;
 • zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;
 • potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;
 • przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • przerw związanych z wykonywaniem prac konserwacyjno – remontowych urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych;
 • uszkodzenia sieci lub przyłączy, jeżeli nie jest w posiadaniu Spółki, ani nie została mu przekazana do eksploatacji.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za skutki obniżenia poziomu jakości usług wynikające z przyczyn wymienionych wyżej, chyba że nastąpiło to z jej winy.

Gdyby przerwa miała trwać dłużej niż 12 godzin, Spółka powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty Odbiorców o przerwie minimum na 7 dni przed nią, oraz zapewnia zastępczy punkt poboru wody i powiadamia Odbiorców o jego lokalizacji.

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorcy w warunkach uniemożliwiających świadczenie usług, a w szczególności, gdy z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub gdy dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Spółka informuje niezwłocznie Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Spółka udziela Odbiorcom informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do kanalizacji ścieków w terminie:

 • do 12 godzin – dla informacji udzielanych telefonicznie i dotyczących tylko przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 • do 7 dni – dla pozostałych informacji,
 • do 14 dni – dla informacji wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

*Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).