Rozliczenia w budynkach wielolokalowych

Zasady rozliczeń za wodę i ścieki budynków wielolokalowych określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, Spółka zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

  1. instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
  2. jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Spółkę z właścicielem lub zarządcą,
  3. właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
  4. właściciel lub zarządca na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
  5. właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
  6. został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
  7. został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, którym mowa wyżej, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w pkt 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Spółkę rozliczenie.

Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

W przypadku zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez właściciela lub z zarządcę budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz Spółki.

Zapisy ustawy ustalają tylko część zasad związanych z rozliczaniem wody i ścieków. Pozostałe należy uzgodnić ze Spółką. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu Spółce wykonywania odczytów i rozliczeń wody i ścieków należy dokonać szczegółowej analizy spodziewanych korzyści, ponoszonych kosztów, oraz wad i trudności ujawniających się w codziennej praktyce.

Dokładnych wyjaśnień udziela Dział Obsługi Klienta tel. 52/323-69-15.