Sprawdzenie wodomierza (ekspertyza)

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek – zlecenie dokonania urzędowego sprawdzenia (ekspertyzy) wodomierza.
Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny) przez monterów Spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.

Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający).

W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez Odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w dół lub w górę, współczynnikiem równym średniej arytmetycznej z rzeczywistych błędów wskazań. Korekta obejmuje okres od daty wystąpienia nierzetelnego pomiaru, a jeżeli ustalenie tej daty nie jest możliwe, to od ostatniego odczytu wodomierza.