Umowy

Aby podpisać umowę na zaopatrzenie w wodę lub na odprowadzanie ścieków niezbędne są następujące dane i dokumenty:

Osoby fizyczne

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
 • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
 • nr PESEL
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przyjęcia/przekazania nieruchomości (niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego odbiorcy usług)
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie

Osoby prawne – podmioty gospodarcze

 • nazwa podmiotu
 • adres korespondencyjny
 • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
 • miejsce rejestracji i nr KRS
 • nr NIP
 • nr REGON
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przyjęcia/przekazania nieruchomości (niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego odbiorcy usług)
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie