Podlewanie ogrodów

 Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego

Uprzejmie informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być przez Spółkę dokonane po udokumentowaniu faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu proponujemy wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym opomiarowaniem ilości zużytej wody.

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji są następujące:

  • należy zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
  • wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
  • niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku – instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,
  • wodomierz musi mieć ważną legalizację,
  • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
  • wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
  • woda pobierana za wodomierzem – podlicznikiem może być przeznaczana tylko do podlewania.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Dokładnych wyjaśnień udziela Dział Obsługi Klienta tel. 52/323-69-15.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.
(Za odbiór, plombowanie montażu i dokonywanie odczytów wodomierza rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej wody Spółka pobiera opłaty. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca wykonuje na własny koszt. Pokrycie poniesionych nakładów pochodzić może tylko z rozliczenia znaczącego zużycia wody, za którą również trzeba zapłacić.)

Wymagania instalacyjne

Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy lub drgania wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania ich pod naporem wody podczas prac demontażowych.

Zalecany schemat wbudowania wodomierza na instalacji przeznaczonej do podlewania.
Dla wodomierza DN 15mm (= 1/2″) minimalne długości odcinków prostych wynoszą: L1 >=75mm, L2 >=45mm.