Uwaga ważna informacja

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach informuje,
że od dnia 01.02.br. rozpoczął monitorowanie poboru wody z sieci wodociągowej, która została podzielona na 6 stref pomiarowych. W związku z powyższym znany jest teraz przepływ oraz czas poboru wody dzięki któremu spółka może zlokalizować nienormatywny bądź bezumowny pobór wody np. z bezpośrednio z hydrantów.

Każde bezumowne korzystanie z sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej będzie kierowane poprzez policję do sądu.

Zakład chciałby przypomnieć i poinformować, iż zgodnie z art. 28 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), że:

  • bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do
    5 000 zł (dodatkowo sąd może naliczyć nawiązkę w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc bezumownego korzystania z wody),
  • bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo karą grzywny do 10 000 zł (dodatkowo sąd może naliczyć nawiązkę w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc bezumownego korzystania z wody).